Algemene voorwaarden ‘t Struisvogelnest

ARTIKEL 1 Algemene bepalingen

De e-commerce website van ‘bv ‘t Struisvogelnest’, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Zuut 18, 2500 Lier, BTW BE0744 711 461,
0744 711 461 RPR Antwerpen, (hierna ‘‘t Struisvogelnest’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ‘‘t Struisvogelnest’ aanvaardt de Klant deze Voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ‘‘t Struisvogelnest’ aanvaard zijn.

ARTIKEL 2 Prijs

1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
2. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. 

ARTIKEL 3 Aanbod

1. Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ‘‘t Struisvogelnest’ niet.
‘‘t Struisvogelnest’ is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ‘‘t Struisvogelnest’ is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
2. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ‘‘t Struisvogelnest’. ‘‘t Struisvogelnest’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

ARTIKEL 4 Online aankopen

1. De klant kiest ervoor de online aankoop te doen door een reservering te maken voor een bepaald evenement. Hij zal zich ervan bewust zijn het juist aantal reservaties te maken en deze correct na te kijken in het algemene overzicht alvorens tot betaling over te gaan.
2. De klant stemt ermee in een account aan te maken op de e-commerce website. Dit account wordt door ‘‘t Struisvogelnest’ voor geen enkel ander doeleind gebruikt. Het account vergemakkelijkt een wederkerige klant tot het maken van nieuwe reservaties. 
3. De klant heeft de keuze uit volgende betaalwijzen: Bancontact en Payconiq.
4.‘‘t Struisvogelnest’ is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

ARTIKEL 5 Herroepingsrecht

1. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde de bestelling plaatste.
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons per telefoon 0497 11 37 30, via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 
3. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal ‘‘t Struisvogelnest’ alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ‘‘t Struisvogelnest’ op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 6 Algemene vragen 

‘‘t Struisvogelnest’ is bereikbaar op het telefoonnummer 0497 11 37 30, via e-mail op tstruisvogelnest@hotmail.be of per post op het volgende adres Zuut 18, 2500 Lier. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ARTIKEL 7 Privacy

1. De verantwoordelijke voor de verwerking, ‘bv ‘t Struisvogelnest’ respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
2. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het aanmaken van een account die het voor de klant makkelijker maakt nieuwe reservaties uit te voeren. De gegevens zullen gebruikt worden om aanwezigheidslijsten te maken tijdens het evenement met bijhorende noodcontacten.
3. De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ‘bv ‘t Struisvogelnest’, Zuut 18, 2500 Lier, tstruisvogelnest@hotmail.be], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. De klant kan deze gegevens ook ten allen tijden aanpassen op de e-commerce website op de pagina ‘account’. Door in te loggen met zijn gekozen gebruikersnaam en respectievelijke wachtwoord.
4. Wij behandelen de gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
5. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, ‘‘t Struisvogelnest’ heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
6. ‘‘t Struisvogelnest’ houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
7. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op tstruisvogelnest@hotmail.be.

ARTIKEL 8 Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ARTIKEL 9 Aantasting geldigheid – niet-verzaking

1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
2. Het nalaten op gelijk welk moment door ‘‘t Struisvogelnest’ om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 10 Wijziging voorwaarden 

1. Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ‘‘t Struisvogelnest’. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 11 Bewijs

1. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 12 Toepasselijk recht – Geschillen

1. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 
2. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Winkelwagen